Các dự án tiêu biểu

1. Nhà máy nhiệt điện vĩnh tân 4