Sơ đồ tổ chức

1.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC :

      

 

 

2.LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG :

 

3.THƯƠNG MẠI : 

 

4.DỊCH VỤ :

 

5.SẢN XUẤT :

 

 

 

Mr. Huy

ĐT: 0907.787.768